Passive voice

Simple present -am, is, are+V3

Simple past- was, were+V3

Simple future- will/shall+Be+V/3

Modal verbs (may, can, must, have to, should-would, to/had, to/has)+Be+V3

Present perfect-have+has+been+V3

Past perfect-had+been+V3

Present continiues-am/is/are +being+V3

Past continiuse-was-were+being+V3

Future continiuse-will-shall+being+V3

Present perfect continuse-have, has+being+V3

Past perfect cntinuse-had+being+V3

Ex

104. Fotball is played all over the world

105. The children must loolked when we are

106. This is begin dis problem was being discussed

107. Much about the book is speken/Much is spoken about the book.

108. The envelope was found on the shelf

109. This book was bought week ago

110. I hought that the letter had alredy been received.

111.

112. The window was broken by John.

113. Tomorrow that letter wil bee posted

114. Your report is being discyssed now.

115.Out time-table shall be changed in a week

116. They were meet Tom.

117. This letter has just been brought

118. Why hasn`t the letter been sent yet.

119. She was showed the shorted way ot the station.

120. A few questions about Shakespaere were asked to be lecture.

121.

THe passive voice

 1. 1.Any major decision has never been taken without his father’s knowledge or advice.
 2. 2. His instructions must be obeyed.
 3. 3. You are expected to meet the chief by people.
 4. 4. They were known that had sent the invitations out two weeks earlier.
 5. 5. What is it called ?
 6. 6. He hasn’t been seen anywhere this week.
 7. 7. He had been informed of the news before they announced it by evidently somebody.
 8. 8. Some new metro lines are being constructed now.
 9. 9. The tape-recorder couldn’t be used, they were repairing it.
 10. 10. A very interesting program were beiing broadcasted, when I switched on the radio.
 11. 11. I was informed that they had seen you in Oxford Street.
 12. 12. It will be forgotten by people very soon.
 13. 13. English is spoken in different parts of the world.
 1. 14.A lot of new houses are build in this district every year.
 2. 15.The Passive Voice is formed with the help of the auxilliary verb ‘to be’.


1. The light is turned on when it is dark.
2. This consonant with aspiration is pronounced by us.
3. Chalk is being used for writing on the blackboard.
4. Some friends had invited to sea by me.
5. The article was translated without a mistake by the students.
6. The fields in winter will be covered.
7. Tomorrow the homework will be handed by them.
8. The button on to your coat she had sewn.
9. I’m always being invited to dinner parties by her.
10. On the window-sill my book was found by her.
11. On the phone someone wanted you.
12.
13. In physics people have made great progress.
14. The possibility of negotiations is being discussed.
15.

Traveling

I love to travel, traveling has become an integral part of my life. I like to travel with my friends and family. I enjoy traveling. I have traveled to almost all the sights of Armenia, I have traveled to several countries. I go to Moscow every year, I love traveling to Moscow, it’s so interesting.Thanks to traveling, you become more developed, you become more knowledgeable, you learn new and beautiful things. I especially like our school trips, where when you get off your phones, there is no internet, you spend time with your friends and you don’t want to sleep at night, according to tradition, you start every frame for fixed memories. And then you remember that trip for the whole year.

English Travelling

to arrive in/at- ժամանել

to leave for -մեկնել

to be delayed-հետաձգվել

to take a traine-մարզվել

to catch the bus-ավտոբուս նստել

to miss the plane/train-բաց թողնել ինքնաթիռը/գնացքը

to set off-ճանապարհ ընկնել

to occupy the seat-զբաղեցնել աթոռը

to pack things-իրերը փաթեթավորելու համար

to check in/out- մուտքի/դուրս գալու համար

to take off-հանել

to board-նստել

to fill in the declaracion-հայտարարագիրը լրացնելու համար

to get throught custums- սովորույթները անցնելու համար

to get throught passport control-անցնել անձնագրային հսկողություն

the announce the filght-ազդարարում է աղետը

to get the lugguge-ուղեբեռը ստանալու համար

English

C
compare to/with-համեմատել
complain about/to-բողոքել
composed of-կազմված
consist of-բաղկացած լինել
cover with-ծածկել
crowded with-մարդաշատ
concentrate on-կենտրոնանալ
congratulate -շնորհավորել

D
depend on-կախված լինել ինչ-որ բանից
devoted to-նվիրված
disappointed in/with-հիասթափված
divorced from-ամուսնալուծված
dream of /about-երազել

F
faithful to-հավատարիմ
familiar with-ծանոթ
fight for-կռվել
filled with-լցված
finished with-ավարտված
fond of-տարված
forget about-ինչ-որ բանի մասին մոռանալ
forgive for-ներել
friendly to/with-ընկերասեր
furnished with-կահավորված
fed up with-կուշտ լինել ինչ-որ բանից

G
good at/for-լավ լինել ինչ-որ բանից
grateful to/for-շնորհակալ լինել
guilt of-մեղավոր

H
hear about/of-լսել ինչ-որ բանի մասին
hear from-լսել
happen to-պատահել
hide from-թաքնվել
hope for-հույս ունենալ

I
innocent of-անմեղ
insist of-պնդել
interested in-հետաքրքրված լինել
involved in-ներառված լինել

Լ
listen to-լսել
live on-շարունակել ապրել
look at-նայել
laugh at-ծիծաղել ինչ-որ բանի վրա
look forward-անհամբեր սպասել

M
made of/from-պատրաստված լինել
married to-ամուսնանալ

Օ
object to-առարկել

P
participate in-մասնակցել
polite to-քաղաքավարի
pray for-աղոթել ինչ-որ բանի համար
prepare for-պատրաստվել ինչ-որ բանի
prevent from-կանխել
protect from-պաշտպանել ինչ-որ բանից
provide with-ապահովել
proud of-հպարտ լինել
pay of-վճարել ինչ-որ բանի համար
point at-բանն այն է

R
recover from-վերականգնել
rely on-ապավինել
remind of-հիշեցնել
rescue from-փրկել
responsible for-պատասխանատու

S
stare at-ինչ-որ բանի վրա անթարթ նայել
sorry about-կներեք
short of-կարճ
similar to-նման
succeed in-հաջողության հասնել
speak to/with-խոսել/խոսել մեկի հետ
suffer from-տառապել

T
take advantages-օգտվել առավելություններից
take care of-հոգ տանել
talk about/to/with-խոսել/ինչ-որ բանից/խոսել/խոսել մեկի հետ
thank for-շնորհակալություն այսինչ բանի համար
tired of/from-հոգնած լինել/հոգնած լինել ինչ-որ բանից
think of/about-մտածել/մտածել ինչ-որ բանի մասին

U
upset with-վրդովված լինել
used to-սովոր լինել ինչ-որ բանի


English Classwork


1. I often used to visit museums when I was in Paris.
2. I used to make many mistakes in English last year.
3. Buses used to be late often then.
4. We often used to dine out together.
5. He used to smoke much some years ago.
6.I used to eat much chocolate when I was a child.
7. He usually used to wear a tie when he went to a party.
8. She often used to receive letters from him when she lived abroad.

English

 1. This is a sofa.
  • These pens are bad.
 2. These men are not doctors. They are economists.
 3. Are you a student? — yes
 4. Those women are teachers: They are good teachers.
 5. This is a computer: — yes
 6. This is hot milk.
 7. I am an engineer.
 8. They are also engineers.
 9. Is he a doctor or economist? — He’s a economist
 10. Are they books or notebooks? -they are notebooks
 11. They are hand clocks or table? — Hand clock
 12. What color is that dress?
 13. What color are those rings?
 14. Who are you by nationality? — I am Armenian
 15. What is your occupation?
 16. Is he Russian or Armenian? — He is Russian
 17. Is this a book or a notebook? — It is a book
 18. Is Tom a doctor or an engineer?
 19. What kind of room is that? — It’s big
 20. What color are the walls? — Yellow

Nature for me

Nature matters to me because it sustains my spiritual, emotional and physical well-being. It’s a place where I can feel alive. Nature has always been a place of reflection for me, a place where I can slow

But the beauty of nature is more than the greenery. Everything you feel and see around, including Mountains, Forests, Rivers, Birds, Plants, Animals, Air, etc. – all are a part of the beauty of nature. Nature is the lifeblood of all living creatures in the world.

Environmental Fun Facts

 • Around 27,000 trees are cut down each day. …
 • Humans use only 1% of all available water. …
 • 78% of marine mammals are at risk of choking on plastic. …
 • Americans throw away 25 trillion Styrofoam cups every year. …
 • Fungi play a highly vital role in the environment. …
 • Ants weigh more than humans.

The environment around us is full of amazing features and facts you might not know. One of the best ways to appreciate the earth around us is to learn more about how we interact with nature. Here are some cool environmental facts you might not know:

English Classwork

 1. June is summer weather
 2. January is the first month of the year
 3. there are six chairs in the room
 4. There is a sofa in the room
 5. What time is
 6. Is this watch correct?
 7. This is the sixth exercise
 8. This is our lecture holl
 9. This our apartament
 10. Is to them garden
 11. The picture is 11 page
 12. What are the winter months?
 13. Agust is summer weather
 14. How many chairs are there in the room?-tuentty
 15. A year has 356 a day

School uniform vocab.

Generation-Սերունդ
Every generation laughs at the old fashions

To discuss the problem-Խնդիրը քննարկել
We need to discuss the problem together.

Uniform-համազգեստ
Your uniform is clean and waiting for you

Originate-ծագել, ծագում
How did the plan originate?

School policy-դպրոցի ոստիկնություն
In reality, school policy is set in South Bend, not Rome.

Advantage-առավելություն
I think it’s an advantage that you were able to do that

In recent years-վերջին տարիներին
In the recent years, many researchers carried field tests.

Issue-թողարկում, տարաձայնություն, հարց
I’m trying a new solution to my issue.

Less unique-ավելի քիչ եզակի
Someone can’t be “very unique” or “less unique” 

Approach-մոտեցում
He needs a unique approach>

identify-նույնականացնել, բացահայտել
I need help to identify a sea anemone.

Privileged elite-արտոնյալ էլիտա


To reduce class differences-Դասարանային տարբերությունները նվազեցնելու համար


Debate-բանավեճ
See you at the debate tomorrow.

Spread-տարածվել
The news spread within a day

Traditional-ավանդական
traditional food of Thailand is Pad Kra Prao

Protest-Բողոքի ակցիա
We began to protest but they stopped us.

Surveyed-հետաքննված
The doctor crossed his arms over his chest and surveyed his body.

To retain-պահել, պահպանել, հիշել


Destroy-Ոչնչացնել
He felt the urge to destroy it, not save it.

Individualism-Անհատականություն


To avoid-խուսափել
You cannot avoid punishment