English-online training. lesson 1 3/17/2020:

Lesson 1

Read the text 15  on page 32 and do the ex. A,B,C. Make a video while reading the text.

  1. text:

A. Answer these questions.

1. Why didn’t John get any chocolate from his mother?
Because Johnny’s mom wouldn’t let him eat chocolate.
2. Why did the grandfather give him chocolate?
Because that day was Johnny’s birthday and his grandfather loved chocolate too.
3. Why did John’s mother rush to her bedroom?
His mother was in the kitchen, but she heard the small boy shouting and
Watch the video about human senses! Try to translate the cartoon into Armenian.(Սա լրացուցիչ աշխատանք է, որը տեղադրված է նրանց համար, , ովքեր տիրապետում են տեսանյութեր թարգմանելու հմտություններին:)

Թարգմաչություն տեքստից Անգլերենից- Հայերեն:

Բարև երեխաներ: Ահա դոկտոր Բինոկսը ՝ հինգ զգայարաններով պայուսակով: Գիտե՞ք, թե որոնք են մարդու հինգ զգայարանները: Երբևէ մտածե՞լ եք, թե որքան կարևոր են ձեր աչքերը, ականջները, քիթը, լեզուն և մաշկը: Միացեք դոկտոր Բինոկսին, քանի որ նա ձեզ ավելին է ասում հինգ զգայարանների մասին: