Գրաբարյան ընթերցումներ։

մայրենի

 Եւ իբրեւ եմուտ ի նաւնգնացին զկնի նորա աշակերտքն նորա:- Եվ երբ նա մտավ նավը նրա աշակերտնները մոտեցան նրան։

 եւ ահա շարժումն մեծ եղեւ ի ծովուն մինչ նաւին ծածկել յալեաց անտիեւ ինքն ննջէր— Եվ ահա ծովում մեծ ալեկոծություն եղավ ալիքները ծածկում էին նավը իսկ նա քնած էր։

Եւ մատուցեալ աշակերտքն յարուցին զնա եւ ասենՏէրփրկեա զմեզ զի կորնչիմք-Աշակերտները մոտենալով արթնացրին նրան և ասացին․ Տեր, փրկիր մեզ, որովհետև կորչում ենք։

Եւ ասէ ցնոսաԸնդէ՞ր վատասիրտք էքսակաւահաւատքՅայնժամ յարուցեալ սաստեաց հողմոցն եւ ծովունեւ եղեւ խաղաղութիւն մեծ:-Եվ նրանց ասաց․ Ինչու՞ եք վախենում և քիչ եք հավատում ։ Այդ ժամանակ վեր կենալով սաստեց քամիներն ու ծովը և եղավ մեծ խաղաղություն։

Եւ մարդիկն զարմացանեւ ասէինՈրպիսի՛ ոք իցէ սազի եւ հողմք եւ ծով հնազանդին սմա:

Եվ մարդիկ զարմացան, ու ասացին․ — Ինչպիսի մարդ է սա, քանի-որ քամիներն ու ծովը հնազանդվում են նրան ։

Գրաբարյան օրեր

 Գրաբար-Ճանաչել զիմաստութիւն եւ զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ:

Աշխարհաբար-Ճանաչել իմաստություն և խրատ, իմանալ  հանճարների խոսքը:

Կարդա այսպես.

զիմաստութիւն — զիմաստություն

զխրատ — ըզխրատ

զբանս — ըզբանըս

հանճարոյ — հանճարո

 

Բառարան

զիմաստութիւն — իմաստությունը

 զխրատ — խրատը

բան — խոսք

զբանս — խոսքերը

 

Հարց և առաջադրանք

  1. Նկատեցի՞ր` ինչպես է կարդացվում զ մասնիկը (նախդիրը) բաղաձայնից առաջ:
  2. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու:

                                             

Գրաբարյան օրեր

Գրաբար- Լաւ է մանուկ աղքատ եւ իմաստուն, քան զթագաւոր ծեր եւ անմիտ:

Աշխարհաբար- Լավ է մանուկ աղքատ և իմաստուն լինես քան թագաոր ծեր և անմիտ:

Կարդա այսպես.

լաւ — լավ

զթագաւոր — ըզթագավոր

(Նկատեցի՞ ր` ինչպես է կարդացվում ւ տառը:)

Բառարան

Քան զթագաւոր — քան թագավորը

 

Հարցեր և առաջադրանքներ

  1. Գրաբարում «եւ» բառն ուներ նաև այսօրվա «բայց» բառի իմաստը: Քո կարծիքով. այստեղ պետք է և՞թե՞ բայց փոխադրել: Իմաստային ի՞ նչ տարբերություն կա այս արտահայտությունների միջև` աղքատ և իմաստուն մանուկ — աղքատ, բայց իմաստուն մանուկ:
  2. Նախադասության մեջ հակառակ իմաստ ունեցող բառերը գտի՛ր և զույգ — զույգ դո՛ւրս գրիր:

Ծեր — մանուկ

Իմաստուն — անմիտ

Թագավոր-աղքատ

  1. Նախադասությունն աշխարհաբար դարձրու: