Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

21.05.2021

1. Տրված է BDC հավասարասրուն եռանկյան գագաթի ∡D անկյան մեծությունը:

 Որոշիր հիմքին առընթեր անկյունների մեծությունները, եթե ∡D=37°։

 1. 180-37= 143
 2. 143:2=71,5

  2․Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը 59° է:Որոշիր եռանկյան գագաթի անկյան մեծությունը:
59*2=118

180-118=62

3․Որոշիր NEM հավասարասրուն եռանկյան անկյունների մեծությունները, եթե 

NM հիմքին առընթեր N անկյան կից անկյունը հավասար է 149°-ի:

 1. 180-149=31


4․Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60°է, իսկ փոքր էջի և ներքնաձիգի գումարը հավասար է 21 սմ-ի:

 Գտիր փոքր էջի երկարությունը:

1. <B=60^0
<A=30^0
BC=x
AB=2x
x+2x=21
3x=21
x=7սմ
2x=14 սմ

5.
ex05_25.PNGDE−∢CDFկիսորդն է ,CE−∢FCD կիսորդն է . ∢CED=108° :
Գտի՛ր անկյուն DCF-ն ։

 1. 108:3=36
 2. 108-36=72

Պատ՝․ < 36 <72

6․ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է բարձրություն AC հիմքին:

 Հիմքի երկարությունը 20 սմ է և∡CBD=37°:

Trijst_vs1.png

Գտիր CD հատվածի երկարությունը և ∡ABD ու ∡ABC անկյունների մեծությունները:

Երկրաչափություն․

Երկրաչափություն․

2)
 1. 12:2=6
 2. 6+10+14=30

Պատ՝․ 30

2) 12+8=20

20:3=

2.5 հավասարասրուն եռանկյուն

2. ա) սրունքներ <A <C

բ) հիմգ <ABC

3.

4. 12:2=6

6*8=48

Պատ՝․ 48.P

4. 12*2=24

5. x=9 սմ

2.6 Եռանկյուննիների հավասարության երորդ հայտանիշը․

Երկրաչափություն դասարանում։

Երկրաչափություն դասարանում։

1.Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը——90————————————

2. Ուղղանկյուն եռանկյան 30˚-ի անկյան դիմացի էջը հավասար է —-ներքնագծի կեսին————————

3.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան էջը հավասար է ներքնաձիգի կեսին, ապա այդ էջի    հանդիպակաց անկյունը ———300——————————————————————-

4.Եթե ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունը 45˚է, ապա—ամա մյուս անկյունել է ———450—հավասարասրուն է————————————————————————————————————————————

5. Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն կոչվում է այն եռանկյունը, —-որոնց էջերը հավասար են իսկ անկյունները ———հավասար է 450———————————————————————————————————————

20*2=40 60:2=30 28:2=14
հավասարասրուն= 45 էջը հավասար է 8սմ
60:2=30 կանվանենք փոքև էջ։

3x=26,4սմ

3x:26,4=8,8

Պատ՝․ 8,8սմ

10.

 1. 7սմ
 2. 8սմ
 3. 9սմ
 4. 10սմ
 5. 6սմ

Լրացուցիչ: 

C ուղիղ անկյունով ABC ուղղանկյուն եռանկյան  A գագաթին հարակից արտաքին անկյունը   120 աստիճան է, և  AC+AB=18սմ: Գտեք  AC-ն և  AB-ն:

180-120=60

2X=60:2=30

X=6

13.05.2021 ինքնուրույն առաջադրանք

13.05.2021 ինքնուրույն առաջադրանք13.05.2021 ինքնուրույն առաջադրանք
1.
Գրիր եռանկյան հավասարության երեք հայտանիշները ։

Հայտանիշ 1-Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանց կազմած անկյանը, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

Հայտանիշ2. Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:   

Հայտանիշ 3-Եթե եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

2․Նկարիր սուրանկյուն եռանկյուն,ուղղանկյուն եռանկյուն և բութանկյուն եռանկյուն ։ 

Երկրաչափություն 7; Պարապմունք 7․ 10․16․2019թ․ — Մարիա Աբրահամյանի բլոգ
Գայանե Ղարախանյան: Եռանկյուններ

Գծիր եռանկյան միջնագծերը,բարձրությունները, կիսորդները ։


Միջնագիծ
Միջնագիծ, կիսորդ և բարձրություն, հավասարասրուն եռանկյուններ — դաս։ Երկրաչափություն, 7-րդ դասարան.
Բարձրություն
Կիսորդ

3․Գրիր եռկյան և կողմերի միջև կապը։

4․Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

 1. AB:BC:AC=5:12:13
 2. 10:5=2սմ
 3. BC=2×12=24սմ
 4. AC=2×13=26սմ
 5. P=10+24+26=60
 6. P=60սմ

Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

1․Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է: 

P=48սմ

AB=18սմ

BC=4,6

 1. 48-18=30
 2. 30-4,6=25,4 ( երկու կողմերի գումար)
 3. 25,4:2=12,7
 4. 12,7+4,6=17,3

Պատ՝․ Երկու կողմերի գումարը 12,7 17,3


2․AB հատվածի երկարությունը հավասար է  24սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 12 սմ, BC = 13,5 սմ:

cd=376

3․Նկարում ABIICD, AB=AC, <BCD=400: Գտեք <BAC:

<BCD=400 =խաչադիր անկյուն է <ABC-ին
AB=AC ԵռABC-հավասարասրուն է

1. 180-40-40=1000

Պատ՝ 1000

Երկրաչափություն տանը․

Երկրաչափություն տանը․

4)Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

////

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

 1. 10*5=50
 2. 50-5=45

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:

 1. 12+4+32=48

Պատ՝․ 48սմ է եռանկյան կողմերը։

Երկրաչափություն դասարանում։

Երկրաչափություն դասարանում։

22.04.2021
1) Գտնել եռանկյան անկյունները

1. 40+40=80

2. 180-80=100

2) ABC հավասարակողմ եռանկյան BC կողմի D միջնակետից տարված է AC ուղղին ուղղահայաց՝ DM-ը: Գտեք AM-ը, եթե AB=10սմ:

1. 90-60=30

2.10:2=5

3. 5-2,5

4. 10-2,5=7,5


3)
Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված բարձրությունը 7,6սմ է, իսկ եռանկյան սրունքը 15,2սմ: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները:4)Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:

129.

 1. 180-56=124

Պատ՝․ 1240

130.

x=6

x=3

 1. 180:3= 60
 2. 60*2= 120

Պատ՝․ 120 ստ

131.

 1. 180-20=160
 2. 160:2=80

Պատ՝․ 80

132.

 1. 180-40=140
 2. 140-69=71

Պատ՝․ 71

133.

 1. 180:3=60

Պատ՝․ 60

134. ոչ չիկարող որովհետև կխախտվի

135. այո կարող է

136. 180-120= 60

137. 180-45=135

135:2=67,5

Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

178.

1. 90-21= 69

179.

X=4

X+X=5

5X=90

X=90 :5= 18

X= 18*4=72

Պատ․՝ 72 x

180.

x= 7x+2x=9x

x= 90:9=10

x= 10 *2= 20

x= 10 * 7= 70

Պատսխան՝․ 7x=20 2x= 70

181.

 1. 90- 450=45

Պատ՝․ Հավասարասրուն եռանկյունները իրար հավասար են 2 էջերն Էլ 450

182.

 1. 180-27=153
 2. 153-90=63

Պատ՝․ 630

183.
 1. 7*2= 14

Պատ՝․ <AB=14

184.

 1. 17:2=8,5

185.

 1. 5*10=50

Պատ՝․ 50

186. 90-60=30

8 *2=16

պԱՏ՝․16

187.