Երկրաչափություն տնային․

Լրացուցիչ(տանը)

 Հավասարասրուն եռանկյան կողմերից մեկը 25 սմ է, իսկ մյուսը՝ 10սմ: Դրանցից ո՞րն է հիմքը

հիմքը =10 սմ

3) Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 25սմ է, իսկ երկու կողմերի տարբերությունը՝ 4 սմ, իսկ նրա արտաքին անկյուններից մեկը սուր է: Գտեք եռանկյան կողմերը:


<B= բութանկյուն եռանկյունն է
P=25 սմ
AC-AB=4սմ

x+x+x+4=25
3x=21
x=7 , x+4=11

4) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան կողմը, եթե նրա մյուս կողմերը հավասար են՝

ա) 5սմ և 3սմ,

AB<AC Հավասարում չէ

AC<AB հավասարում է

BC<BA= Հավասարում չէ

բ) 8սմ և 2 սմ:

AB<AC -Հավասարում չէ

AC<AB-Հավասարում է

BC<BA—Հավասարում չէ

5) Եռանկյան՝ տարբեր գագաթներին հարակից երկու արտաքին անկյունները հավասար են: Եռանկյան պարագիծը 74 սմ է, իսկ կողմերից մեկը 16սմ: Գտեք եռանկյան մյուս կողմերը

74-16=58
58:2=26 սմ  ( հավասար կողմերն են)

Երկրաչափություն տնային

24.02.2021

Լրացուցիչ(տանը)

4) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները, եթե <ADB=1100:

AC?

AD?

<ADB=1100

Գտնեկ <AD <AC

 1. 180-110= 70

Պատ՝․ <AD <AC 700

5) ABC եռանկյան C անկյունը 150 է: AC կողմի վրա նշված է D կետն այնպես, որ <ABD=120, <ADB=800: Ապացուցեք, որ ABC-ն ուղղանկյուն եռանկյուն չէ:

C=150

<ABD=120

<ADB=800

Ապացուցել, որ ABC- ուղղանկյուն եռանկյուն չէ։

 1. 80+12+15=107
 2. 180-107= 73

Պատ՝․730

Թեորոմներ

Եթե եռանկյան երեք անկյունները սուր են, ապա եռանկյունը կոչվում է սուրանկյուն եռանկյուն:

Եթե եռանկյան անկյուններից մեկը բութ , ապա եռանկյունը կոչվում է բութանկյուն եռանկյուն:

Եթե եռանկյան անկյուններից մեկը ուղիղ է, ապա եռանկյունը կոչվում է ուղղանկյուն եռանկյուն:

Երկրաչափություն տնային աշխատանք․

18.02.2021

Թեստի քննարկում,
Տանը՝
1.
ABC եռանկյան կողմը հավասար է 19սմ, AC կողմը կրկնակի մեծ է AB կողմից, իսկ BC կողմը 10սմ-ով ավել է AC կողմից: Գտեք ABC եռանկյան պարագիծը:

 1. 19 x 2= 38
 • 2.Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է:’
 • P=48սմ
 • <-18սմ
 • եռանկյան միսուս կողմերի տարբերությունը 4,6սմ ։՝ է
 • եռանկյան երկու կողմեր?
 • 48-18=30
 • 30-4,6=25,4 ( երկու կողմերի գումար)
 • 25,4:2=12,7
 • 12,7+4,6=17,3

3.Նկարում AB=AC, BD=DC և <BAC=500: Գտեք <CAD-ն:

 • AB=AC
 • BD=DC
 • BAC=500
 • <CAD?

Եռ․ ABD = եռ․ADC
քանի որ, AD ընդհանուր կողմ է,

AB=AC, 

<1=<2
Եռանկյան հավասարության առաջին հայտանիշ

50^0:2= 25^0

 1. 50:2=25

Պատ՝․ <CAD -25

Երկրաչափություն ինքնուրույն աշխատանք․

1․ Գտեք ABC անկյան կից անկյունը, եթե` <ABC=1250    

     180-125=55

Քանի որ, անկյունների գումարը 180^0 , ապա  <ABC -ի կից անկյունը կլինի ՝ 180^0 -125^0= 55^0

2․Նկարում <AOB=500, <FOE=700: Գտեք AOC, BOD, COE և COD անկյունները:

<AOB=500\

<FOE=700

<AOB=<BOD=500 հակադիր անկյուններ
                                              <FOE=<BOC=700      հակադիր անկյուններ                                           <BOD= 1200

Գտեք AOC, BOD, COE և COD ?

 1. 70+50= 120

Պատ՝․ AOC, BOD, COE և COD 120

4.Տրված է AB=BC, AB=2AC                    

P=50 սմ

AB=?, BC=?, AC=?

P=50 սմ

AB=?, BC=?, AC=?

AC= x սմ =10սմ
=BC=AB=2x սմ=20 սմ
50=2x+2x+x
50=5x
x=10 սմ 

4.Նկարում AB=BC, <1=1300: Գտեք <2-ը:

<A = <C (  եռ․ ABC հավասարասրուն  է)<C= 180^0-130^0= 50^0 ( կից անկյուններ )
<A=<2 ( հակադիր անկյուններ ) =50^0

 1. 180-130=500

Պատ՝․ 500

5. Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 320-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ անկյունները:

Միակողմանի  անկյունների գումարը 180^0
180^0-32^0=148^0

148^0:2=74^0

74^0+32^0=106^0

Պատ՝ 74^0,106^0

Լրացուցիչ(տանը)

4) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք <ADC-ն, եթե <C=500:

<ADC ?

<C=500

 1. 180-50=130
 2. 180-130=50

Պատ՝. ADC=500

5) Գտեք հավասարասրուն եռանկյան անկյունները, եթե հիմքին առընթեր անկյունը երեք անգամ փոքր է իրեն կից արտաքին անկյունից:

 1. 180:3=60

Պատ՝. 60

Երկրաչափություն տնային 10.02.2021

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) ABC եռանկյան AM միջնագիծը հավասար է BC կողմի կեսին: Ապացուցեք, որ ABC-ն ուղղանկյուն եռանկյուն է:

2) ABC եռանկյան A և B անկյունների կիսորդները հատվում են M կետում: Գտեք <AMB-ն, եթե <A=580, <B=960:

 1. 96-58=38
 2. 180-38=42

Պառասխան՝․ <AMB=420

3) Հավասարասրուն եռանկյան արտաքին անկյուններից մեկը 1150 է: Գտեք եռանկյան անկյունները:

65

Լրացուցիչ(տանը)

4) AC հիմքով ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ տարված է AD կիսորդը: Գտեք այդ եռանկյան անկյունները, եթե <ADB=1100:

 1. 180-110=70

Պատ՝․ եռանկայն անկյունները 700 է։

5) ABC եռանկյան C անկյունը 150 է: AC կողմի վրա նշված է D կետն այնպես, որ <ABD=120, <ADB=800: Ապացուցեք, որ ABC-ն ուղղանկյուն եռանկյուն չէ:

 1. 15+12+80=107
 2. 180-107=73

Երկրաչափություն տնյաին աշխատանք։

04,02,2021

Լրացուցիչ(տանը)

4)  Գտնել անհայտ անկյունը.

ա)

18

բ)

1. 64<+<70=134 2. 180-134=46

C<=460

գ)

<B <A? 1. 56+54=110 2. 180-110= 700

5) Գտնել անհայտ անկյունը.

ա)

<B=400

<D A K-?

< C P-1100

1.110+40+150

2. 180-150=30

Պատ՝․<D,A,K=300

բ)

<A-450 B,- 400 C? O?

1.45+40=85<A

2. 180-85=95<C

Պատ՝<A=850 <C=950

գ)

 1. 180-90= 90
 2. 110-35=75
 3. 90-75=15

Պատ՝,150

Երկրաչափույթուն՝ թեստ:

Ճառագայթ-ունի սկիզբ չունի վերջ:

Հատված-հատվածը ունի և սկիզբ և վերջ:

եռանկյուն— ունի 3 կողմ և 3 անկյուն

Եռանկյան կիսորդ, միջնագիծ, բարձրություն:

Եռանկյան կիսորդ- Եռանկյան կիսորդ կոչվում է եռանկյան անկյան կիսորդի վրա գտնվող այն հատվածը, որը միացնում է եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի վրա գտնվող կետի հետ:  

Եռանկյան միջնագիծ-Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմի միջնակետի հետ միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ

Եռանկյան բարձրություն-Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմից ուղղիը տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

 եռանկյան հավասարության 3 հայտանիշները

Հայտանիշ 1-Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանց կազմած անկյանը, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

Հայտանիշ2. Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:   

Հայտանիշ 3-Եթե եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

Երկրաչափություն՝Զուգահեռ ուղիղներ

                          


  Դաս 18․ 17․12․2020թ  Զուգահեռ ուղիղներ

                                                          
1․Երկու զուգահեռ ուղիղները հատողով հատելիս միակողմանի անկյունների տարբերությունը 700 է: Գտեք այդ անկյունները:<4+<8= 180^0(միակողմանի <)

180-70=110^0
110:2=55^0(<8)

55+70=125^0 (<4)

2․ Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդով հատելիս առաջացած խաչադիր անկյունների գումարը 2300 է: Գտեք այդ անկյունները:

<4+<5=230^0
230:2= 115^0 (<4,<5) 

<3= 180-115=65^0 


3․Օգտվելով նկարի տվյալներից՝ ապացուցեք, որ CBIIAD:
<!— /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:Sylfaen; panose-1:1 10 5 2 5 3 6 3 3 3; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:67110535 0 0 0 159 0;} @font-face {font-family:”Cambria Math”; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:””; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpFirst, li.MsoListParagraphCxSpFirst, div.MsoListParagraphCxSpFirst {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpMiddle, li.MsoListParagraphCxSpMiddle, div.MsoListParagraphCxSpMiddle {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:0in; margin-left:.5in; margin-bottom:.0001pt; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p.MsoListParagraphCxSpLast, li.MsoListParagraphCxSpLast, div.MsoListParagraphCxSpLast {mso-style-priority:34; mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-type:export-only; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:.5in; mso-add-space:auto; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:”Calibri”,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1866601641; mso-list-type:hybrid; mso-list-template-ids:5418580 637557166 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693 67698689 67698691 67698693;} @list l0:level1 {mso-level-start-at:0; mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Wingdings; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:”Times New Roman”; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @list l0:level2 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:o; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:”Courier New”;} @list l0:level3 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Wingdings;} @list l0:level4 {mso-level-number-format:bullet; mso-level-text:; mso-level-tab-stop:none; mso-level-number-position:left; text-indent:-.25in; font-family:Symbol;} @list l0:level5 {mso-level-number-format:bullet; mso-l
Դիտարկենք ABC >
ABC>  հավասարասրուն եռանկյուն քանի- որ AB=BC
քանի- որ AB=BC
Ø  =քանի-որ հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են
Ø  Անկյուն BAC=BCA_ին

4․Երկու զուգահեռ ուղիղներ երրորդով հատելիս առաջացած միակողմանի անկյուններից մեկը 520-ով մեծ է մյուսից: Գտեք այդ անկյունները:

 1. 180-52=128
 2. 128:2=64
 3. 64-52=120

Պատ՝. 120

5․Նկարում AB=BC, AD=DE, <C=700, <EAC=350: Ապացուցեք, որ DE||AC:

>DAE=350

 1. 700-35= 45

Պատասխան՝.450 DE||AC զուգահեռ անկյուններ են որովհետև հարթության վրա գտնվող երկու ուղիղներ ուղղահայաց են նույն ուղղին, ապա դրանք զուգահեռ են