Երկրաչափւթյուն՝՝16․ 04․12․2020

Երկրաչափւթյուն՝՝16․ 04․12․2020

Մաթեմատիկայի (հանրահաշիվ, երկրաչափություն) պարապմունքներ - Մասնավոր պարապմունքներ > Կրթություն > Ծառայություններ - Full.am

Դաս 16․ 04․12․2020թ  անցածը կրկնենք

1.
ABC եռանկյան AB կողմը հավասար է 19սմ, AC կողմը կրկնակի մեծ է AB կողմից, իսկ BC կողմը 10սմ-ով ավել է AC կողմից: Գտեք ABC եռանկյան պարագիծը:

Տրված է <AB = 19 սմ

AC

AC=2AB

BC=AC+10սմ 

P?

P= AB+BC+AC

P=19սմ+48սմ+38սմ
P=105սմ


2.Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է:

P=48սմ
AB=18սմ

AC=x
BC=x+4,6 սմ

P=AB+BC+AC
48=18+x+x+4,6

2x=25,4 

x=12,7 սմ
BC=12,7+4,6

BC=17,3 սմ 

Պատ՝  12,7սմ, 17,3 սմ

3. ABC եռանկյան պարագիծը 15 սմ է: BC կողմը AB կողմից մեծ է 2սմ-ով, իսկ AB կողմը AC կողմից փոքր է 1սմ-ով: Գտեք եռանկյան կողմերը:

Երկրաչափություն ինքնաստուգում:.

Երկրաչափություն ինքնաստուգում:.

Դաս 15․ 03․12․2020թ  անցածը կրկնենք 


1.
Գրել  հավասարության I,II,III  հայտանիշները-

Հատկություն 1-.  Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և դրանց կազմած անկյունը համապատասխանաբար հավասար է մյուս եռանկյան երկու կողմերին և դրանց կազմած անկյանը, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

Հատկություն 2-Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին և նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են:

Հատկություն3-Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են


2․Գծել  հավասարակողմ եռանկյուն,նշել հատկությունները

Եռանկյուն – Սաթինե Սահակյանի բլոգ
Հավասարակողմ եռանկյան բոլոր կողմերը հավասսար են իրար

3․Գծել  հավասարասրուն եռանկյուն,նշել հատկությունները

Triangle.Isosceles.svg
Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր երկու անկյունները իրար հավասար են։

4․ Գծել եռանկյան կիսորդ,միջնագիծ ,բարձրություն ,գրել հատկությունը 

Mediana1.png
Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետի հետ միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:
Bisektrise1.png
Եռանկյան կիսորդ կոչվում է եռանկյան անկյան կիսորդի վրա գտնվող այն հատվածը, որը միացնում է եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի վրա գտնվող կետի հետ:  
Augstums1.png
Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմից ուղղիը տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:խնդիրներ

1. Նկարում AB=BC, <1=1300: Գտեք <2-ը:

խնդիրներ

1. Նկարում AB=BC, <1=1300: Գտեք <2-ը:

Քանի, որ <1=1300 հետևաբար <ACB=750

Քանի, որ AB=BC հետևաբար <BAC=750

Հետևաբար <2= <1300

Պատասխան՝ .<2= <1300

Պատասխան՝ .


2.
Նկարում AB=AC, BD=DC և <BAC=500: Գտեք <CAD-ն:

AB=AC

BD=DC

<BAC=500

<CAD?

Հետևաբար ըստ 3 հայտանիշի եռանկյունիները նման են։

1.50:2=25 0<CAD

Պատասխան՝.<CAD = 250

Երկրաչափություն.Դասարանական 11/27/2020

Երկրաչափություն.Դասարանական 11/27/2020

Առաջադրանքներ

1)Տրված է AB=BC, AB= 20սմ                    

P=50 սմ
AC=?
P=AB+BC+AC
P=20+20+AC
50=40+AC
AC=10(ամ)

P=50 սմ

AC=?

2) AB=AC

P=45 սմ

BC=AB+9սմ

AB=?, AC=? BC=?

P= AB+BC+AC

P=AB+AB+9+AB

45=3AB+9

45-9=3AB

36=3AB

AB=12(սմ) 

Պատ՝ 12 սմ ,21 սմ

3)

45:3=15

45-15=25

25:2=12.5

Երկրաչափություն- Տեսություն:

Երկրաչափություն- Տեսություն:
Դաս 14․ 27․11․2020թ   Հավասարասրուն եռանկյուն

Տեսական նյութ

Սահմանում  Եռանկյունը կոչվում է հավասարասրուն, եթե նրա երկու կողմերը հավասար են: Հավասար կողմերը կոչվում են սրունքներ, երրորդ կողմը` հիմք:

Սահմանում Եռանկյունը, որի բոլոր կողմերը հավասար են, կոչվում է հավասարակողմ եռանկյուն:

Թեորեմ

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունները հավասար են:

Ապացույցն ինքնուրույն (հետազոտական աշխատանք)

Թեորեմ

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված կիսորդը նաև միջնագիծ է և բարձրություն:

Ապացույցն ինքնուրույն (հետազոտական աշխատանք)

Երկրաչափություն.անկյան կիսորդ:

Երկրաչափություն.անկյան կիսորդ:

Երկրաչափության  առաջադրանքների փաթեթ
Դաս 12․ 20․11․2020թ
1․Ընտրիր, թե ո՞ր նկարում է տարված եռանկյան միջնագիծը.

 • Mediana_uzd.png-առաջի տարբերակն է ճիշտ պատասխանը:
 • Augstums_uzd.png
 • Bisektrise_uzd.png

2․Տրված է IGH եռանկյունը, որում JH-ն GHI անկյան կիսորդն է: Հաշվիր GHI անկյունը, եթե  ∢JHG=51° ։

^51°*2=102°

Պատ՝. 102°

3․Որոշիր BCA եռանկյան պարագիծը, եթե FC-ն միջնագիծ է և հայտնի է, որ FB=7,5մմ, AC=25մմ և BC=20մմ:

  

3․Որոշիր BCA եռանկյան պարագիծը, եթե FC-ն միջնագիծ է և հայտնի է, որ 

FB=7,5մմ, AC=25մմ և BC=20մմ:

FB=7,5մմ

AC=25մմ

BC=20մմ

FB+AC+BC

7,5+25+20=52.5մմԵռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Դաս 11․ 19․11․2020թ

Դասը կարդալ , սովորել ։

Տանը՝  անգիր անել բոլոր թեորեմները, սահմանումները 

Եռանկյունների հավասարության երկրորդ և երրորդ հայտանիշները

Տեսական նյութ

Թեորեմ Եթե մի եռանկյան կողմն ու նրան առընթեր երկու անկյունները համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան կողմին ու նրան առընթեր երկու անկյուններին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:

Ապացույցն ինքնուրույն, որպես հետազոտական աշխատանք:

Թեորեմ Եթե մի եռանկյան երեք կողմերը համապատասխանաբար հավասար են մյուս եռանկյան երեք կողմերին, ապա այդպիսի եռանկյունները հավասար են:


Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները

Տեսական նյութ

Սահմանում 1 Եռանկյան գագաթը հանդիպակաց կողմի միջնակետին միացնող հատվածը կոչվում է եռանկյան միջնագիծ:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի 3 միջնագիծ:

Սահմանում 2 Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածը, որ միացնում է գագաթն ու նրա հանդիպակաց կողմի կետը, կոչվումէ եռանկյան կիսորդ:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք կիսորդ:

Սահմանում 3 Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմն ընդգրկող ուղղին տարված ուղղահայացը կոչվում է եռանկյան բարձրություն:

Յուրաքանչյուր եռանկյուն ունի երեք բարձրություն:

Եռանկյան միջնագծերը, կիսորդները և բարձրությունները ունեն նշանավոր հատկություններ:Թեորեմ Յուրաքանչյուր եռանկյան միջնագծերը հատվում են մի կետում, կիսորդները ևս հատվում են մի կետում, բարձրությունները կամ նրանց շարունակությունները ևս հատվում են մի կետում:

Երկրաչափություն:

Երկրաչափություն:

Դաս 10  13․11․2020թ
1․ Նկարում AB=AC, <1=<2:

ա) Ապացուցեք, որ ABD և ACD եռանկյունները հավասար են,

Նրանք հավասար են որովհետև երկու կողմերում ել կան AD

բ) գտեք BD-ն և AB-ն, եթե AC=15սմ, DC=5սմ:


Դիտարկենք   ABD և ACD եռանկյունները։

Ըստ պայմանի  AB=AC, <1=<2, իսկ AD ընդհանուր է,ապա  եռ անկյունները հավասար են  օգտվելով առաջին հայտանիշից։

BD ?

AB?

AC=15 սմ

DC=5ՍՄ

15 x 3=45

45 : 5= 9


2․
ABC եռանկյան պարագիծը 15սմ է: BC կողմը AB կողմից մեծ է 2սմ-ով, իսկ AB կողմը AC կողմից փոքր է 1սմ-ով: Գտեք եռանկյան կողմերը:

P= 15սմ

 1. 15 x 2= 30_^BC
 2. 30:15= 2_ AB^
 3. 30 +15+2= 47_ ^ABC

Պատ՝. ^ ABC= 47

Դաս 9 12․11․2020 Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշ

Դաս 9 12․11․2020 Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշ

Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշ

1) Նկարում BC=AD, <1=<2:

ա) Ապացուցել, որ ΔABC=ΔACD:
Դիտարկենք  ΔABC, ΔACD ։
Ըստ պայմանի <1=<2,  BC=AD, AC կողմը ընդհանուր է =>  ΔABC=ΔACD ,եռանկյան հավասարության առաջին հայտանիշի ։

բ) Գտեք AB-ն և BC-ն, եթե AD=17 սմ և DC=14 սմ:

2) Նկարում OA=OD, OB=OC, <1=740, <2=360:

ա) Ապացուցեք, որ AOB և DOC եռանկյունները հավասար են:

բ) Գտեք <ACD-ն:

Լրացուցիչ
3) AC և BD հատվածները հատվում և հատման կետում կիսվում են: Ապացուցեք, որ ΔABC=ΔACD:

4) Նկարում AO=OC, <1=<2: Ապացուցեք, որ AB=BC:

5) CAD անկյան կողմերի վրա նշված են B և E կետերն այնպես, որ B կետն ընկած է AC հատվածի վրա, ընդ որում՝ AC=AD և AB=AE: Ապացուցեք, որ <CBD=<DEC:

Երկրաչափություն․ Տնային Եռանկյունի։

Երկրաչափություն․ Տնային Եռանկյունի։

Առաջադրանքներ

1)ABC եռանկյան կողմը հավասար է 17սմ, AC կողմը կրկնակի մեծ է AB կողմից, իսկ BC կողմը 10սմ-ով փոքր է AC կողմից: Գտեք ABC եռանկյան պարագիծը:                                                                 

 1. Ac=17X2=34
 2. BC=34-10=24
 3. ABC=34+17+24=75

Պատասխան․՝ 75 ` սմ

2)Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է:  

Տրված՝
P=48սմ

AB=18սմ

BC=x սմ

AC= x+4,6 սմ
AC,BC-?

P=AB+BC+AC
48սմ=18սմ+x+x+4,6սմ
48-18-4,6=2x
25,4սմ =2x

x=25,4 :2= 12.7

Պատասխան՝, 12.7 սմ։

3) ABC եռանկյան պարագիծը 15 սմ է: BC կողմը AB կողմից մեծ է 2սմ-ով, իսկ AB կողմը AC կողմից փոքր է 1սմ-ով: Գտեք եռանկյան կողմերը:

P=15սմ
AB=x սմ
BC=x+2սմ
AC=x+1 սմ


AB,BC,AC-?

P=AB+BC+AC
15=x+x+2+x+1

15=3x+3
15-3=3x

12=3xx=4սմ
AB=4սմ, BC= 6սմ, AC=5սմ

Լրացուցիչ(տանը)

4) Եռանկյան կողմերի երկարությունները հարաբերում են ինչպես 5:12:13, իսկ փոքր կողմը 10 սմ է: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

 1. AB:BC:AC=5:12:13
 2. 10:5=2սմ
 3. BC=2×12=24սմ
 4. AC=2×13=26սմ
 5. P=10+24+26=60
 6. P=60սմ

5) Եռանկյան մի կողմը 10 սմ է,մյուսը` երկու անգամ մեծ այդ կողմից, երրորդը՝ 5սմ-ով փոքր է երկրորդ կողմից: Գտնել եռանկյան պարագիծը:

 1. 10×2=20 2կողմի գումարը․
 2. 20-5=15 3 կողմի գումարը։
 3. 10 + 20+15= 45 բոլոր կողմերի գումարը

Պ՝․ Բոլոր կողմերի գումարը 45 է՝։

6) Եռանկյան մի կողմը հավասար է 12 սմ, մյուս երկու կողմերի տարբերությունը 4սմ է, իսկ պարագիծը՝ 32սմ է: Գտնել եռանկյան կողմերը:

 1. 32-12=20 2կողմերի գումարը
 2. 20:4=5
 3. 12+20+5= 37
Կից և հակադիր անկյուններ Երկրաչափություն․

Կից և հակադիր անկյուններ Երկրաչափություն․

Դաս 6․ 22.10․2020թ 

Կից և հակադիր անկյուններ

Տեսական նյութ

Սահմանում 1.

Երկու անկյուններ, որոնց մի կողմն ընդհանուր է, իսկ մյուս կողմերը մեկը մյուսի շարունակությունն են, կոչվում են կից անկյուններ: Նկ.1 

նկ.1 <AOC և < COB կից են: OA և OB ճառագայթները կազմում են փռված անկյուն, Հետևաբար կարելի է ասել`

Հատկություն 1.

Կից անկյունների գումարը 1800 է:

Սահմանում 2.

Երկու անկյուններ կոչվում են հակադիր, եթե անկյուններից մեկի կողմերը մյուսի կողմերի շարունակությունն են: Նկ. 2

Նկ.2 ում <1 և <2-ը,  և <4-ը հակադիր են:
<1 նշ․x^0,   =180^0-x^0
<4=180^0-x^0<3=<4

Հատկություն 2.

Հակադիր անկյունները հավասար են:

Ապացուցեք ինքնուրույն:

Առաջադրանքներ

1) Գտեք ABC անկյան կից անկյունը, եթե`

ա) <ABC=1250

180-125=15500

բ) <ABC=900

180-90=900

գ) <ABC=430

180-43=1370

2) Գտեք  hk և kl կից անկյունները, եթե`

ա) <hk-ն 400-ով փոքր է <kl-ից

180-40=1400

140:2=700

70+40=1100

բ) <hk=3<kl

<hk=x

<kh=3x

x+3x=1800

4x=1800

x=450

գ) <hk : <kl= 5:4

<hk=5x

<kl=4x

3) O կետից տարված են OA, OB և OC ճառագայթները, ընդ որում` 

OAOB: <AOB և <BOC-ի կիսորդներով կազմված անկյունը 200 է: Գտեք <BOC և <AOC:

:

Լրացուցիչ

4) Գծեք երեք անկյուն՝ սուր, ուղիղ, բութ: Գծեք նաև դրանց յուրաքանչյուրի կից անկյունը:   

5) Գտեք երկու ուղիղների հատումից առաջացած չփռված անկյունները, եթե՝ ա) դրանցից երկուսի գումարը 1140 է, բ) երեք անկյունների գումարը 2200 է:

<1+<2=1140

114:2=570

<3=1800-570=1230

<3=1230,<4=1230 հակադիր անկյուններ է

6) Նկարում պատկերված է երեք ուղիղ, որոնք հատվում են O կետում: Գտեք անկյունների գումարը՝ <1+<2+<3:

<1+<O+<2=1800

<1+<2+<3=1800

7) 1-9 թվերը շրջաններում դասավորել այնպես, որ քառակուսիների գագաթների թվերի գումարը լինի 20: