Ինքնուրույն աշխատանք․

25․05․2021 ինքնուրույն աշխատանք
1.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

 (8 · * + 9) ։ (–5),  եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի  — 2 թիվը։

 (8 · * + 9) ։ (–5) =8*-2=-16 = 16+9=-7 = -7:5=1,4


2․Գտե՛ք այն թիվը, որի 20 %-ը հավասար է 60-ի։

20*60:100=12

3․Գտեք տառային արտահայտության արժեքը.

ա) a+b, երբ a=1, b=3

3+1=4

բ) 2x-y, երբ x=5, y=6

2*5-6=4


4․Բարձացրեք աստիճան.

 ա) (7ab2)3=7ab^6,      բ) (34a2)3=34a^6
5․Գրառեք՝

ա) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու արտադրյալը:

a^2x2b

բ) a-ի քառակուսու և b-ի կրկնապատկի արտադրյալը:

a^2x2b

գ) a-ի խորանարդի և b-ի քառակուսու եռապատիկի արտադրյալը:

a^3xb^6

դ) a-ի քառակուսու կրկնապատիկի և a-ի խորանարդի արտադրյալը:

a^4*a^3

6․Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերեք փակագծերից.

ա) 3a+ 3b=3x*(a+b)

բ) 2x-2y=2x*(x-y)
գ) 5a+10=5x(a+2)
դ) 4-4a=4x*(1+a)

7․Բարձրացրեք քառակուսի.

1. (2m+n)2=4m2+4mn+n2

2. (2-x)2=x2-4x+4


8․Մի թիվ 4 անգամ մեծ է մյուսից, իսկ նրանց տարբերությունը 39 է ։
Գտի՛ր այդ թվերը։

4x

x

4x-x=39

39:3=13

x=13

13*4=52

4x=52

52-13=39

Պատ՝․ 52և 13

9․Լուծի՛ր հավասարումը 

1․ 2x+5=11  

x=3

2.12+3x =35  

23/3 

3. x-15=6

x=21        

4. -25x=100

x=-4

10․Երկու հոգի 15 000 դրամը պետք է բաժանեին այնպես, որ մեկին մյուսից 4 անգամ շատ հասներ: Քանի՞ դրամ կհասնի յուրաքանչյուրին:

Առաջին մարդ -4x

երկրորդ մարդ-x

4x+x=15 000 դրամ

15 000:5=3000դրամ

x=3000 դրամ

3000*4=12 000 դրամ

4x=12000 դրամ

Պատ՝․ 12 000 դրամ

.Հ.ա.ն.ր.ա.հ.ա.շ.ի.վ․

27.04.2021


1.Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20=-2      դ) (29 – 64) + 23=-12        է) (–39 –21) + 11=-49

բ) (–43 – 14) – 32=-89     ե) (–30 – 21) + 56=5       ը) (16 – 33) – 50=-67

գ) (–74 + 27) – 15=-62    զ) (81 – 45) – 60=-24       թ) (–18 + 6) – 39=-51

2.Համեմատե՛ք կոտորակները.

ա) –3,25 < 2,51,     բ) –0,6 > –1,6,     գ) 101,2 < 101,21, 

դ) 34,06 < 34,016,    ե) 0,3 > –1,801,   զ) 8,155 < 8,1549

3.* Երկու թվերի գումարը հավասար է 330 -ի։ Եթե թվերից մեկի վերջին զրոն հանենք, թվերը կստացվեն հավասար։ Գտնել այդ թվերը։

4. Եթե մտապահված թվին գումարենք նրանից 7 անգամ մեծ թիվ, արդյունքից հանենք 198 , ապա կստացվի 42 ։ Ի՞նչ թիվ ենք մտապահել։

Պատ․՝30:

5.Բարձացրեք աստիճան.

 ա) (7ab2)3=    բ) (9b2c)2,

գ) (13a2)2          դ) (34a2)3:


6.Օգտվիր կրճատ բազմապատկման բանաձևերից․

1․(x+4)2=
2. (1+m)2=
3. (6+p)2=

4. (2a+3)2=
5. (a+n2)2=

Հանրահաշիվ․

1.200գ լուծույթը պարունակում է 5գրամ աղ:Քանի գրամ աղ է պարունակում այդպիսի 300գ լուծույթը:

7.5

2,5*3 = 7,5գ

Պատ․՝7,5գ։

2.3 ընկեր աշխատանքը կատարում են 24 օրում:Քանի օրում կկատարեն այդ նույն աշխատանքը 12 ընկեր,եթե բոլորը հավասարապես են աշխատում:

  1. 12:3=4
  2. 24:4=6

Պատ՝․ 6 օր


3.Բարձրացրեք քառակուսի. (x+5)^2

x^2+5x
4.Բարձրացրեք քառակուսի. (x-4)^2

x^2-8x+16
5.Արտահայտությունը ներկայացրեք բազմանդամի տեսքով. (2-p)(p+2)

(2-p) * (2+p)= 4-p^2
6.

Լուծել հավասարումները

  1. x+1 = 11

x=10

  1. x — 12 = 4

x=16

  1. x-3 = -2

x=1

  1. 2×-1 = x + 3

x=4

  1. 3x + 2 = x + 4

x=1