Հնաբանություններ և նորաբանություններ

Լեզուն անընդհատ զարգանում է ու փոփոխվում, որովհետև անընդհատ զարգանում
է հասարակական կյանքը։ Ստեղծվում են նոր իրողությունները, դուրս են
մղվում հները։Նոր իրողություններն արտահայտելու համար ստեղծվում
են նոր բառեր, իսկ հնացած երևույթներն արտահայտելու համար եղած բառերն
աստիճանաբար դուրս են գալիս գործածությունից։ Այն բառերը, որոնք
դուրս են եկել ընդհանուր գործածությունից, կոչվում են հնաբանություններ։ Անհրաժեշտության դեպքում հնաբանությունները կարող են գործածվել
արդի հայերենում։ Օրինակ՝ աշտե, այրուձի, ատենադպրի, գահավորակ, սենեկապետ
բառերը հնաբանություններ են։
Առանձնացվում է հնաբանությունների հիմնական երկու խումբ՝ պատմաբառեր
և հնաբառեր։ Պատմաբառեր են այն հնաբանությունները, որոնց ցույց են տալիս լեզվի զարգացման անցյալ շրջաններին բնորոշ առարկաներ ու երևույթներ,
օրինակ՝ սեպուհ, տեգ, հրովարտակ, տանուտեր։ Հնաբառերը այն հնաբանություններն
են, որոնք արդի հայերենում ունեն իրենց համարժեք ձևերը, օրինակ՝
ցորյան (ցորեն), լյառն (լեռ), մարմարիոն (մարմար) մատուցանել (մատուցել),
կառափ (գլուխ, գանգ), զի (որովհետև)։ Այսինքն, ի տարբերություն պատմաբառերի,
հնաբառերն անփոխարինելի չեն և ժամանակակից հայերենում ունեն իրենց
համարժեքները։

Գործնական աշխատանք
Այպանել, սյուն, միջանցք, աշտե, մարդպետ, ուղևոր, ատենադպիր,
պահարան, այրուձիարդ, հետո, ի փառս, սենյակ, գրադարան, հանգույնզի,
որովհետև, վաղր, հանապազ։ 

                               Իրավունք ինքնուրույն աշխատանք                    

  1. Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր մանկավարժական աշխատող ուսուցիչ է?

Կախված է նրա մանկավաժական որակավորումից  և ուղությունից, որովհետև դպրոցում բացի ուսուտցիչնեիրց ուրիշ աշխատողներ էլ կան:

  • Դպրոցում աշխատող յուրաքանչյուր ուսուցիչ մանկավարժական աշխատող է?

Այո՝ որովհետև դպրոցը չի կարող ընդունել ուսուցիչին առանձ մանկավարժական փորձ ունենալու

  • Ուս հաստատությունում օվքեր են վարչական աշխատողներ

Տնօրենները փոխտնորերնները:

  • Ուս հաստատությունում օվքեր են մանկավարժական այլ աշխատողները?

Հոգեբան, երկարորյա, բժիշկ, խոհարար, պահակ

ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Հայաստան Բոսնիա  Հերցեգովինան ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԹՎԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ։

Բոսնիա  Հերցեգովինաում

ավելի շատ փոքր և միջին  տարիքի մարդիկ են քան ավելի տարեցները 70- ից բարձր արդեն քչանում է թիվը։Հիմնականում շատ են 1-ից 60 տարիքայինները։ 60ից հետո սկսում է նվազել Բոսնիա  Հերցեգովինան ըստ հաշվիչի 2050 թվականին կլինի

Ամենաշատը կլինեն 35- ից 50 տարիքայինները։50-54

Հայաստանի հաշվիչ

Գերմանիայում ավելի շատ փոքր  տարիքի մարդիկ են քան ավելի միջին և տարեց մարդիկ:։ Դա կապված է աշխարհագրական դիրքից։ Այստեղ 45-ից բարձր արդեն քչանում է թիվը։ Դա գալիս է նաև վատ ապրելակերպից երկրի վիճակից: Հիմնականում շատ քիչ են 70- ից 90 տարիքային մարդիկ։Հայաստոնւմ  ըստ հաշվիչի 2050 թվականին կլինի

Ամենաշատը կլինեն 60 ից 70 և 30 — ից 40 տարիքայինները։Հայաստանում այդքան ել մեծ տարբերություն չի տալիս: Հայաստանը և 

Բոսնիա  Հերցեգովինան տարբերվում են 2022 շատ համարյա 1 մլն տարբերությամբ տարբերվում են տարիքային տարբերությամբ այնտեղ տարեցները ավելի շատ են: Իսկ 2050 թվականին Բոսնիա  Հերցեգովինանի բնակչության թիվը  նվազում է որը վատ է իսկ Հայաստանինը  իչնում է բայց քիչէ: