Ինքնուրույն աշխատանք

1.

Լուծում․

x+x+300

2x+300=1800

2x=1500

x=750


2.

P=AB+BC+AC AB=7*8=56

P=7X+3X+5X BC=3*8=24

120=15x AC=5*8=40

X=8

3.

S=96

X*(x+4)=96

x^2+4x-96=0

D=b^2-4ac=16-4*1*C(-96)=400

X=b+VD/2a=4+20/2=9

4.

S=AD+BC*BH=6

10*6=60^2

BH=6

5.

32:8=4

120:4=30 մյուս եռանկյան պարագիծը =120


6.

x*9x=6*6

9x^2=36=4

18+2=20

20:2=10

x=2 R=10

7.

A(3; 7)
B(1; 5)
C= (3 + 1):2 = 2
C = (7 + 5):2 = 6
C(2; 6)

8.

x2 + y2 = 25

A(2; 3)
2^2 + 3^2 
4 + 9 = 13
13 < 25
A Շրջանագծի ներսում է

B(3;4)

3^2+4^2

16+9=25

25=25

B =25-ի շրջանագծի վրա է

C (5;0)

5^2+0^2

25+0=25

25=25

C=25-ի շրջանագծի վրա է

E(-3;4)

-3^2+4^2

-9+16=7

E-Շրջանագծի ներսում է։