Շրջանագիծ

Շրջանագիծ

2 ) 4 և В կետերը գտնվում են շրջանագծի վրա, Օ-ն շրջանագծի կենտրոնն է: Ինչպիսի՞ն է АОВ եռանկյունը:

Քանի, որ եռանկյան երկու կողմերը շրջանագծի շառավիղներն են ապա եռանկյունը կլիմի հավասարասրուն։

  1. (8-1. 4-12) А և В կետերը գտնվում են շրջանագծի վյւա, Օ-ն շրջանագծի
    կենտրոնն է, Ճ 4(95=60°: Ապացուցեք, որ AOB եռանկյունը հավասարակողմ է:
    ;42. (8-1, 2-12, 2 -1 3 )4 և В կետերը գտնվում են շրջանագծի վրա, Օ-ն շրջանագծի
    կենտրոնն է: Գտեք ОАВ անկյունը, եթե ОВА անկյունը 36° է:

442. 8-1. 2-12. 2 — 1 4 ) 4 ե В կ ե տ ե ր ը գ տ ն վ ո ւ մ են շ ր ջ ա ն ա գ ծ ի վյւա , (2-ն շ ր ջ ա ն ա գ ի
կ ե ն տ ր ո ն ն է: Տ ա ր վ ա ծ է АОВ ե ռ ա ն կ յա ն ОК բ ա ր ձ ր ո ւթ յո ւն ը : Ա պ ա ց ո ւ ց ե ք , որ
ա յն կ ի ս ո ւմ է А В յա ր ը :

(8-3) Ինչպե՞ս է կոչվում այն տղիղը, որը շրջանագծի հետ ունի միայն մեկ ընղ
հանուր կետ:

Եթե ուղիղը շրջանագծի հետ ունի երկու ընդհանուր կետեր, ապա այն կոչվում է շրջանագծի հատող:

(8-3) Կարո՞ղ է շրջանագծի հետ երկու ընդհանուր կետ ունեցող ոսփղը՛շոշափել այղ շրջանագիծը:

Ոչ: Ուղիղը շրջանագծի հետ ունի ընդամենը 1 կետ

(8-3) Շրջանագծի կենտրոնով անցնող ուղիղը կարո՞ղ է լինել այղ շրջանագծի
շոշափող:

Այո

(8-4. 4-14) 4 կետով տարված ուղիղը շոշափում է О կենտրոնով շրջանագիծը
В կետում: АОВ անկյունը 70° է: Գտեք ВАО անկյունը:

70+70=120

120-70

(8-4, 6-15) 4 կետով տարված ուղիղը շոշափում է О կենտրոնով և 6 շառավղով
շրջանագիծը В կ