Test

Test

0. tall — taller

1. fast __faster fastest__________

2. heavy ____ heavier, heaviest

3. dangerous _____ more dangerous the most . dangerous

4. small _______ smaller — smallest

5. large ____________larger largest

6. light __________ lighter the lightest

7. rare ____________rarer rarest

8. common _______ more common most most common

9. bad ___________ worse worst

10. good __________ better best

Correct the sentences

1. Cats are popularer than snakes as pets.

. Cats __are most popilar than snakes as pets.________________________________

2. Pigs are more intelligent as other animals.

_2. Pigs are most intelligent as other animals._________________________________

3. Turtles are slow than crocodiles.

___Turtles are slower than crocodiles._______________________________

4. Elephants are heavyer than pigs.

_ Elephants are heavyer than pigs._________________________________

5. Bears are more rare than snakes.

_Bears _are most rare than snakes.________________________________

Complete the sentences

A.

1. I am _taller than _________ (tall) my sister.

2. My mum thinks that cats are _____better_____ (good) pets than dogs.

3. Cycling is one of _the__most_dangerous_______ (dangerous) sports.

4. I want to have ___biggest________ (big) car.

5. A blue whale is _ heavyest__________ (heavy) twenty-five elephants.

6. You look __thinner_________ (thin) last month. Have you lost weight?

7. Bicycles are __slowest_________ (slow) cars.

8. She is __niceist_________ (nice) person I know.

9. What is __best_________ (good) film you´ve seen?

10. Computers are __the cleapest _________ (cheap) mobile phones.

11. Is your brother __tallest than_________ (tall) you?

12. I think Spanish is _easier__________ (easy) Japanese.

13. Our dog is ___nicer then________ (nice) your dog.

14. Glass bottles are ___best________ (good) plastic bottles.

15. I think Rafael Nadal is _best__________(good) tennis player in Spain.

16. Sharks are the most dangerous than other fish.(dangerous) other fish.

17. This situation is (serious) the last one.- This situation is most serious than the last one.

18. He is smarter than (smart) his brother.

19. My brother wanted _ the most expensive (expensive) trainers in the shop.

20. Today is _ best (good) day of the year.

21. Daniela is  funnier than (funny) me.

22. My house is largest (larger).

23. Mount Everest is _ the highest  (high) mountain in the world.

24. The sea is largest than (large) a lake.

25. My job is __ easier than_________ (easy) yours.

26. London is ____bigest (big) city in England.

27. This car is _____ the most comfortable than (comfortable) yours.

28. He is ___ the richest___ (rich) man in town.

29. I am ____stronger than _ (strong) you.

30. A baby blue whale gets ________ bigest than (big) a great white shark.

B.

1. A Mercedes is __more expensive ___ (expensive) a Fiat.

2. Maradona is the best (good) football player ever.

3. A swordfish is ___ (fast) a jellyfish.-A swordfish is faster than a jellyfish.

4. Julio is __ more friendly than (friendly) Carlos.

5. Irene is ______   cleverer than (clever) Sveta .

6. Comedies are __funnier than (funny) police dramas.

7. Pablo is _____bigger__ than_ (big) Juanma.

8. Max is ___older than_____ (old) John.

9. Adriano is ___faster than_____ (fast) Ronaldo.

10. My hair is __longer than______ (long) yours.

11. A dolphin is more intelligent than ________ (intelligent) a shark.

12. Elaine is ___wiser than _____ (wise) her sister.

13. Tony is happier than________ (happy) Max.

14. Sandra is _ busier than_______ (busy) Sam.

15. Skiing is ________ (dangerous) football.- Skiing is the most dangerous football.

16. This is narrower than of all roads in Málaga.

17. Health is ________ (important) money.- Health is more important than money.

18. Those cakes are ___the worst _____ (bad) I´ve ever tasted.

19. My dog is the __best ______ (good) dog in the world.

20. Patricia’s house is smaller than (small) Linda’s .

21. A car is faster than  (fast) a bike.

22. My laptop is faster than  (fast)  yours.

23. The ant is smaller than (small) insect.

24. This lamp is the brightest (big) one in the room.

25. My house is cleaner than  (clean) her house.

26. Jack is the tallest  (tall) boy in his class.

27. Steven Spielberg is the best( good) film director in the world.

28. This dress is older than (old) that one.

29. A sea lion is heavier than  (heav) a lobster.

30. A sports car is faster than (fast)  a motorbike.

Write comparative and superlative adjectives

1. clean _____ cleaner cleanest________________________

2. easy _______easier easiest______________________

3. good __ beeter best ___________________________

4. dirty ______dirtier, dirtiest _______________________

5. fat ___fatter, fattest__________________________

6. beautiful ___more beautiful most beautiful__________________________

7. sad ____sadder saddest_________________________

8. flat ___________flatter, flattest__________________

9. active _______more active most active______________________

10. comfortable __more comfortable, most comfortable___________________________

11. hot _______hotter the hettest______________________

12. happy _____,happier, happiest________________________

13. wet _________weeter the weetest ____________________

14. narrow __narrower/more narrowthe narrowest/most narrow___________________________

15. big _____biggest

biggest

16. busy ____ busier, busiest_________________________

17. noisy ___noisier, noisiest__________________________

18. friendly _____frendlier fredliest ________________________

19. thin __thinner the thinest ___________________________

20. little ___ less, the least__________________________

21. bad __worse _ the worst_________________________

22. few ____ fewer fewest_________________________

23. much _more, the most____________________________

24. many ___________morethe most__________________

25. rich __richer richest ___________________________

Comparative or superlative

1. Jeremy is 10 years old. Julie is 8 years old. Jeremy is (old) _older than ___________ Julie

2. The Alps are very high. They are (high) __higher than__________________ mountains in Europe.

3. An ocean is (large) _largest then________________ a sea.

4. A Rolls Royce costs a lot of money. A Twingo costs less money. A Rolls Royce is (expensive) _____The most expensive __than_______ a Twingo.

5. William’s results were bad. Fred’s results were very poor. Fred’s results were (bad) _worse than________William’s.

6. This exercise is not difficult. It’s (easy) __ easier than_________________ I expected.

7. The weather is not good today — it’s raining. I hope the weather will be (good) btter than________ next week.

8. People are not friendly in big cities. They are usually (friendly) ___friendlier___than____________ in small towns.

9. In the government of a country, the President is (important) ______ the most important _______________ person.

10. People say that Chinese is (difficult) ______more difficult____than_________ to learn than English.

Փաստեր Շոկոլադի մասին

Փաստեր Շոկոլադի մասին

յկյկ 2 - Փաստեր շոկոլադի ու նրա օգտակար հատկությունների մասին

Այլևս կարիք չկա շոկոլադ ուտելու համար առիթ փնտրել.

1. Կակաոն դեռ 4000 տարի առաջ օգտագործվել է Ամերիկայում, սակայն ներկայումս կակաո ամբողջ աշխարհին վաճառում է Աֆրիկան:

2. Առաջին շոկոլադե սալիկը արտադրվել է 1842թ. անգլիական «Cadbury» ընկերության կողմից:

3. Աշխարհի ամենաթանկարժեք շոկոլադե սալիկը  «Cadbury» ընկերության սալիկն էր, որը բևեռային հետախույզ Ռոբերտ Սքոթն իր հետ էր վերցրել Հյուսիսային բևեռ ճանապարհորդելու ժամանակ։ Այժմ այդ սալիկը 100 և ավելի տարեկան է։ 2001թ.-ին սալիկն աճուրդի ժամանակ գնվել է մի անհայտ գնորդի կողմից՝ մոտ 700 դոլարով:

4. Շոկոլադի բիզնեսի հետ կապված խնդիրների պատճառով «Hershey» շոկոլադի ընկերության հիմնադիրը չի կարողացել բարձրանալ «Տիտանիկ» նավը:

5. Շոկոլադը Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի զինվորների օրապարենի մեջ մտնող ուտելիքներից մեկն էր։ Ըստ հրամանատարների հրամանի՝ այդ շոկոլադի համը պետք է լիներ «եփած կարտոֆիլից մի փոքր համեղ», որպեսզի միանգամից չսպառվեր։

maxresdefault 2 2 960x640 - Փաստեր շոկոլադի ու նրա օգտակար հատկությունների մասին
 Մեծ Բրիտանիայի գիտնականներն ապացուցել են, որ շոկոլադի ոչ մեծ չափաբաժնի օգտագործումից հետո, մարդիկ ավելի լավ են կարողանում լուծել մաթեմատիկական խնդիրներ: Շատերը պնդում են նաև, որ մի քանի կտոր շոկոլադից հետո, նրանք ավելի լավ են սկսում մտածել:

Շոկոլադը մտնում էր Երկրորդ Համաշխարհային պատերազմի զինվորների օրապարենի մեջ։ Հրամանատարության հրամանով այդ շոկոլադի համը պետք է բնութագրվեր. «եփած կարտոֆիլից մի փոքր համեղ», որպեսզի բացառվեր դրանց անմիջապես սպառումը։

2010թ. հաշվարկվել է տարվա շոկոլադի վաճառքի արժեքը, այն կազմել է 83.2 միլիարդ դոլար: Ըստ հաշվարկների՝ 2016 թվականին այն կաճի 15%-ով:

https://blognews.am/arm/news/269407/hetaqrqir-paster-shokoladi-masin.html