Երկրաչափություն

Երկրաչափություն

1․Եռանկյան պարագիծը 48սմ է, իսկ կողմերից մեկը՝ 18սմ: Գտեք մյուս երկու կողմերը, եթե նրանց տարբերությունը 4,6սմ է: 

P=48սմ

AB=18սմ

BC=4,6

  1. 48-18=30
  2. 30-4,6=25,4 ( երկու կողմերի գումար)
  3. 25,4:2=12,7
  4. 12,7+4,6=17,3

Պատ՝․ Երկու կողմերի գումարը 12,7 17,3


2․AB հատվածի երկարությունը հավասար է  24սմ-ի: C և D կետերը գտնվում են այդ հատվածի վրա, ընդ որում D կետը գտնվում է C և B կետերի միջև: Գտեք CD հատվածի երկարությունը, եթե AD = 12 սմ, BC = 13,5 սմ:

cd=376

3․Նկարում ABIICD, AB=AC, <BCD=400: Գտեք <BAC:

<BCD=400 =խաչադիր անկյուն է <ABC-ին
AB=AC ԵռABC-հավասարասրուն է

1. 180-40-40=1000

Պատ՝ 1000

Ուժեր․

Ուժեր․

Խնդիրների լուծումներ Է․ Ղազարյան գրքից։. F=mg=2000կգ* 9,8 ն/կգ=19600 ն։
Էջ 173 վարժություններ։

Խնդիր-82.

m=2տ =2000կգ

g=9,8ն/կգ

………………………………………

F=?

Խնդիր 83․

m=0,5 կգ․ F=mg=0,5կգ*9,8ն/կգ=4,9 ն

g=9,8ն/կգ


F=?

Խնդիր 84

m1=m2=,F1=F2

g

Քանի, որ փայտե և պղնձե հավասար են։